Statut

Statut Stowarzyszenia Aktywnych na pomoc – tekst jednolity uchwalony dnia 15 listopada 2012 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Poprawki wprowadzono uchwałą dnia 7 lutego 2013 roku.
Kolejne poprawki wprowadzono dnia 14 marca 2018 roku
Gdańsk, 2013

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk; terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa

§ 4.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 5.
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, emblematów i odznak wyróżniających je spośród innych organizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji o podobnych celach oraz charakterze działania, zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

§ 7.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w statucie.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (DZ.U. 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II – Cele Stowarzyszenia i formy działania

§ 9.
Misja Stowarzyszenia Aktywnych na pomoc
Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc zrzesza osoby w różnorodny sposób powołane do niesienia szeroko pojętej pomocy i szeroko rozumianego oddziaływania terapeutycznego, animacyjnego czy edukacyjnego, zwanych dalej Aktywnymi na pomoc. Objęci wsparciem Aktywni na Pomoc oraz ich podopieczni mają korzystać z wdrożonego przez Stowarzyszenie systemu działań na rzecz poprawy zakresu i jakości szeroko rozumianej pomocy niesionej różnym i w różny sposób potrzebującym grupom społecznym tzw. Centrum Aktywnych na Pomoc oraz Banku Aktywnych na Pomoc.

§ 10.
Cele i zadania Stowarzyszenia:
1. Poprawa poziomu i zakresu szeroko rozumianej pomocy różnym potrzebującym grupom społecznym, zwłaszcza tym szczególnie narażonym na marginalizację społeczną.
2. Organizowanie różnych form pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza niepełnosprawnym w różnym wieku, również im rodzinom i otoczeniu.
3. Niwelowanie problemów społecznych takich jak – przemoc, osłabienie więzi społecznych, bezrobocie, marginalizacja, wykluczenie,  poczucie osamotnienia, alienacja itp. poprzez różnorodny zakres świadczonych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych i animacyjnych. Organizowanie i prowadzenie działalności integracyjnej, aktywizującej, terapeutycznej oraz poradnictwa prawnego i działań samopomocowych.
4. Identyfikowanie problemów i potrzeb osób potrzebujących oraz prowadzenie działań informacyjnych.
5. Poprawa warunków pracy członków Stowarzyszenia, organizacja pracy i wspieranie różnych inicjatyw podejmujących w swoich założeniach rehabilitację, aktywizację i integrację, edukację, terapię w ramach szeroko rozumianego oddziaływania terapeutycznego.
6. Organizowanie  działań  umożliwiających lub ułatwiających pracę rehabilitantów, terapeutów i animatorów w szeroko rozumianych celach pomocy różnym grupom społecznym.
7. Utworzenie Centrum Aktywnych na pomoc powołanego do wspomagania pracy członków i działań Stowarzyszenia, oraz rzecznictwa ich interesów  a dzięki temu również lepszego wsparcia  podopiecznych Stowarzyszenia.
8. Utworzenie Banku Aktywnych na pomoc czyli aktualizowanego zbioru informacji na temat działalności i kontaktu do osób i grup powołanych do niesienia szeroko pojętej pomocy.
9. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Tworzenie innowacyjnych metod rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych, realizacja projektów naukowo-badawczych oraz ich dokumentowanie.
10. Diagnostyka i działania profilaktyczne na rzecz grup i osób,  które potrzebują pomocy.
11. Kształtowanie w społeczeństwie postawy zrozumienia i szacunku wobec grup i osób nieakceptowanych społecznie.
12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
13. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych działań twórczych i edukacyjnych,mających na celu promowanie pozytywnych wzorców zachowań i zdrowych relacji międzyludzkich, również zaangażowania społecznego i obywatelskiego.
14. Edukacja w zakresie kształtowania w społeczeństwie postawy zrozumienia i szacunku wobec grup i osób nieakceptowanych społecznie.
15. Zaangażowanie różnych społeczności w działalność twórczą i upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia poprzez poszerzanie oferty spędzania wolnego czasu i rozbudzanie zainteresowań.
16. Krzewienie wzorców postaw etycznych wśród osób i środowisk powołanych do niesienia pomocy.
17. Podejmowanie działań na rzecz uznania i szacunku dla zawodów niosących pomoc i wsparcie terapeutyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną i inną.
18. Wspieranie członków i podopiecznych Stowarzyszenia na rzecz pozyskiwania środków na działalność statutową Stowarzyszenia.
19. Zwiększenie aktywności beneficjentów projektów Stowarzyszenia na rynku pracy (w tym również członków Stowarzyszenia) poprzez stymulację ich mobilności i promocję ich działań. Samokształcenie członków stowarzyszenia.
20. Promocja i organizacja wolontariatu.
21. Rozwój i promocja działań w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji i terapii w regionie Pomorza oraz animowanie współpracy międzyregionalnej i stymulowanie transferu wiedzy z regionów bardziej rozwiniętych do regionów mniej rozwiniętych.
22. Umocnienie pozycji Miasta Gdańsk jako ośrodka  działań w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji i terapii na skalę Polski i UE.
23. Działalność charytatywna.

§ 11.
Stowarzyszenie może realizować powyższe cele poprzez działalność statutową nieodpłatną i odpłatną, w tym:
1) otwarcie i prowadzenie Centrum Aktywnych na pomoc, wspierającego pracę członków i działania Stowarzyszenia Aktywnych na pomoc poprzez udostępnianie potrzebującym informacji, organizowanie warsztatów i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i członków Stowarzyszenia, organizowanie szeroko zakrojonego systemu  współpracy Aktywnych na pomoc z administracją publiczną, samorządową;
2) prowadzenie założonego Banku Aktywnych na pomoc, czyli aktualizowanie zbioru informacji na temat działalności i kontaktu do osób i grup powołanych do niesienia szeroko pojętej pomocy;
3) prowadzenie strony internetowej informującej o działalności Stowarzyszenia Aktywnych na pomoc;
4) nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i państwowymi, firmami prywatnymi i indywidualnymi osobami niosącymi potrzebującym pomoc w różnym zakresie i w różnych formach, w zależności od potrzeb;
5) organizowanie spotkań, konferencji, wyjazdów i imprez mających na celu integrowanie ludzi, organizacji i instytucji, dla których bliskie są cele i działania Stowarzyszenia  Aktywnych na pomoc;
6) świadczenie szeroko pojętej opieki i pomocy dla różnych potrzebujących grup społecznych (zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych);
7) tworzenie różnorodnych podmiotów (ośrodków, placówek, instytucji, organizacji, itp.), umożliwiających w jak najlepszy sposób profesjonalną realizację specyficznie adresowanej pomocy, budowanie zespołów i szkolenie kadry tych placówek;
8) organizowanie i prowadzenie warsztatów w ramach rehabilitacji oraz terapii  w ramach szeroko rozumianego oddziaływania terapeutycznego (m.in. psychoterapii, fizjoterapii, fizykoterapii, arteterapii, kynoterapii, dogoterapii, hipoterapii, choreoterapii, muzykoterapii, itp.);
9) organizowanie szkoleń, konsultacji, spotkań i konferencji przeznaczonych na dokształcanie się członków stowarzyszenia Aktywnych na pomoc, czyli służb i osób zajmujących się szeroko pojętą pomocą  terapeutyczną i rehabilitacyjną, animacją, pomocą społeczną, pomocą psychologiczną, opieką oraz leczeniem i edukacją;
10) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym publikowanie materiałów poświęconych działalności Stowarzyszenia Aktywnych na pomoc;
11) poszukiwanie i korzystanie z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania Stowarzyszenia;
12) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z celami działania Stowarzyszenia;
13) współdziałanie ze strukturami państwa, samorządami lokalnymi w realizacji w/w zadań na rzecz jednostek, rodzin i społeczności, poprzez tworzenie bazy materialnej i finansowej;
14) organizowanie imprez i kampanii promocyjnych i integracyjnych: kulturalnych, sportowych i innych;
15) pozyskiwanie wolontariuszy i organizowanie ich świadczeń;
16) tworzenie i realizacja programów, których celem jest wzrost tolerancji i rozumienia tych osób  w ich naturalnym środowisku; pomoc w adaptacji społecznej;
17) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ze środowisk wiejskich i miejskich, mające na celu rehabilitację, terapię, integracją społeczną lub edukację kulturalną i promowanie działań twórczych;
18) nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i instytucjami o podobnych celach w Polsce i zagranicą;

Stowarzyszenie oprócz działalności nieodpłatnej może prowadzić działalność odpłatną poprzez realizowanie zadań wymienionych w § 11 w pkt.7, 8, 9, 10, 17.

ROZDZIAŁ III –Członkowie Stowarzyszenia

§ 12.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, akceptujące cele statutowe Stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13.
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 14.
Członek zwyczajny

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej  w terminie 7 dni zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania za zgodą Zarządu z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w spotkaniach, wykładach, imprezach i innych działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania wszystkich zapisów Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) opłacania składek członkowskich.
4. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo.

§ 15.
Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający posiada  takie same prawa jak członek zwyczajny wymienione w § 14 pkt. 2, za wyjątkiem posiadania biernego i czynnego prawa wyborczego.
5. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 16.
Członek honorowy
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, natomiast ma prawo z głosem doradczym brać udział w Walnym Zgromadzeniu. Poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
5. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

§ 17.
Ustanie członkostwa
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
– dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia w formie pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
– nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek, mimo pisemnego upomnienia
– śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
– łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– działania na szkodę Stowarzyszenia,
– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
– popełnienia czynu hańbiącego lub czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.
4. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV – Władze STOWARZYSZENIA

§ 18.
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 19.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania, bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą być wybierani na następne kadencje.

§ 20.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 21.
W przypadku wystąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,  skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród członków Stowarzyszenia.

§ 22.
W przypadku wystąpienia, wykluczenia lub śmierci więcej niż  1/2 ogólnej liczby członków władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji należy przeprowadzić wybory uzupełniające w trybie 30 dni od zajścia sytuacji.

§ 23.
Walne Zgromadzenie Członków
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania ogólnie przyjętą drogą komunikacji.
5. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
7. W razie równej liczby głosów „za” i „ przeciw” w Walnym Zgromadzeniu decyduje głos przewodniczącego obrad.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie kierunków działania i rozwoju działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
c) wybór bądź odwołanie Prezesa,
d) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
h) uchwalanie budżetu,
i) uchwalanie wysokości i harmonogramu wpłat składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych  przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
n) nadawanie honorowego członkostwa na wniosek Zarządu,
o) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikłych podczas obrad,
p) zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

§ 24.
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd składa się z 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w tym prezesa, sekretarza oraz członka Zarządu.
2. Wybór Zarządu odbywa się  w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Do kompetencji Prezesa należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu i
b) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;
c) reprezentowanie Stowarzyszenia;
d) realizacja uchwał Zarządu oraz Walnego Zebrania;
e)odpowiedzialność za swą  pracę przed Walnym Zebraniem;
f) organizowanie pracy Zarządu;
g) w porozumieniu z innymi członkami Zarządu dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Stowarzyszenia i członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia,
c) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,
f) zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych, podejmowanie uchwał o obciążaniu majątku,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
i) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 25.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

§ 26.
1. Stowarzyszenie może utworzyć Biuro Zarządu.
2. Zarząd może wykonywać swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.
3. Biurem Zarządu kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.
4. Zarząd może upoważnić dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracowników, z tym że zatrudnianie i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Zarządu.
5. Zarząd może udzielać osobom kierującym pracą biura Zarządu Stowarzyszenia stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach pracy biura – nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Stowarzyszenia.

§ 27.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powołana jest przez Walne Zgromadzenie do sprawowania kontroli nad działalnością  Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, wybranych przez Walne Zgromadzenia na okres dwóch lat.
3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia,
d) przedstawianie Zarządowi dostrzeżonych uchybień wraz z wnioskami,
e) wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielanie absolutorium zarządowi,
f) wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego bezczynności,
g) podejmowanie uchwał odnośnie czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu, w szczególności przydzielanie członkom Zarządu stanowisk pracowniczych i ustalania ich wynagrodzeń, to znaczy reprezentowania Stowarzyszenia przy tych czynnościach z tym, że do reprezentowania w tym przedmiocie Stowarzyszenia wystarczy nawet dwóch członków upoważnionych przez Komisję Rewizyjną,
h) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.
4. W wyniku przeprowadzanych kontroli, rozpatrywania sprawozdań oraz wyjaśnień i wniosków lub skarg, bądź z własnej inicjatywy Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V – Majątek i fundusze

§ 28.
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
– składek członkowskich,
– nieruchomości będących własnością Stowarzyszenia jak też oddanych Stowarzyszeniu w wieczyste użytkowanie,
– dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności publicznej,
– wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
– dochodów z majątku Stowarzyszenia,
– dotacji i kontraktów państwowych,
– z dochodów z kapitału (odsetki, akcje, lokaty), – subwencji, środków z funduszy publicznych, grantów.
2. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
3. Dochód uzyskany z odpłatnej działalności pożytku publicznego jest przeznaczony wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

§ 29.
1. Stowarzyszenie może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, zaciągania zobowiązań majątkowych i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 30.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 31.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI – Postanowienia końcowe

§ 32.
Zmiany Statutu, połączenie z inną organizacją, jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 33.
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3.  Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na społecznie użyteczny cel wskazany w uchwale o likwidacji.

§ 34.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownej decyzji.